03. Ekmiljöernas arter och ekologi

Eken är Sveriges vanligaste ädellövträd och växer naturligt upp till Dalälven. Många stora och gamla ädellövträd ger plats för många olika mikrohabitat men eken är det trädslag som erbjuder livsmiljöer åt flest arter. I riktigt gamla ekar trivs mängder av skalbaggar, fjärilar, lavar och svampar och flera arter är dessutom beroende av den döda veden. Text: Nicklas Jansson. Illustration: Nils Forshed.
Illustration av arterna som lever i eken.

Ekens föryngring

Eken är, precis som många av de arter den hyser, både ljus­- och värmekrävande och behöver en relativt öppen miljö för att kunna föryngra sig. Ekens föryngring gynnas av olika typer av störningar som översvämning, brand och bete. Det är en aning paradoxalt att säga att ekens föryngring gynnas av bete då djuren ofta äter upp ekplantor men i betes­marker kan föryngring lyckas i större buskage av taggbuskar. Runt våtmarker och större åar som påverkas av regelbundna översvämning­ar återfinns ofta ekar. I dessa miljöer har eken en konkurrensfördel gentemot andra trädslag genom sin förmåga att uthärda översvämningen. Föryngring av ek sker inte i ädellövskog med tätt krontak.

Ek och artrikedom

Eken, som egentligen består av två trädslag, skogsek Quercus robur och bergek Q. petraea, är det vanligaste bland de 13 ädellövträd som finns i Sverige. Trots det utgör eken endast drygt en procent av virkesvolymen i hela landet. Ekar växer naturligt i blandade bestånd med andra lövträd som, om de är gamla och ihåliga, kan ha en liknande fauna. Ek är det trädslag i Sverige som erbjuder livsmiljö åt flest arter. Eken är en viktig värd för nästan 900 arter och dessutom kan uppemot 900 andra arter använda eken som livsmiljö.

Skalbaggar, fjärilar, lavar och svampar är artgrupper som är särskilt representerade bland de eklevande arterna. För att vara lämplig för många av dessa arter måste eken ha nått en relativt hög ålder (ofta 200–300 år) och utvecklat spe­ciella strukturer och livsmiljöer. Dessa kan vara håligheter, savflöden, grov bark, döda partier på stam och i grenar, fruktkroppar av olika svampar, bon av fåglar, fladdermöss och steklar samt väl utvecklad mykorrhiza, en slags ”svamprötter” där olika svamparter förser trädet med vatten och mineraler mot att få organiska föreningar från växten. Dessutom kan det vara håligheter med mulm som är en blandning av förmultnande organiskt material som samlas i botten av hålrummen. Det kan bestå av vedfragment, svampar, rester av löv och frön, döda djur, avföring från fåglar och däggdjur men även spillning från insektslarver i olika stadier av sönderfall och nedbrytning.

När det gäller vedlevande skalbaggar har ekar både det högsta antalet arter, mer än 500, och den högsta andelen monofaga (29 procent). Att skalbaggarna är monfaga innebär att de endast lever av en specifik typ av föda och därför oftast är de mest hotade.

För de vedlevande arter som inte bara lever på ek är även andra lövträd som al, ask, bok och lind viktiga. Eken är också viktig för många lav­ och svamparter. Bok Fagus sylvatica är det trädslag som har mest gemensamma arter med eken.

Förklaringarna till det höga antalet arter som lever på ekar är flera, men den som oftast nämns är att släktet Quercus är gammalt, artrikt och spritt i stora delar av världen under många olika biogeografiska förhållan­den. Detta har gett goda förutsättningar för många olika arter att utvecklas. Men också det faktum att ekarna ofta blir stora, gamla och ger plats för många olika mikrohabitat. För många arter är det dessutom en fördel att de kan leva på samma plats under lång tid.

Lavar

En annan artrik grupp som trivs på ekar är lavarna. Främst på ekarnas bark, men även på veden, lever ett mycket stort antal lavar­ter, varav många rödlistade. Generellt sett är halvöppna skogar med en lång kontinuerlig tillgång på gamla träd och en hög luftfuktighet särskilt artrika med avseende på lavar. Det gör att skogar som är rika på gamla ekar nära våt­ marker och olika vattendrag är särskilt artrika. På västkusten finns dessutom artrika ekmiljö­ er med så kallade oceaniska lavar, det vill säga lavar som gynnas av närhet till havet.

Olika lavar koloniserar ekarna vid olika ålder. Brun nållav Chaenotheca phaeocephala och gulpudrad spiklav Calicium adspersum börjar kolonisera ekar strax under 100 år medan gammelekslav Lecanographa amylacea och grå skärelav Schismatomma decolorans börjar kolonisera ekarna först vid 200 års ålder. Kolonisationshastigheten är låg och starkt påverkad av avståndet till andra träd där laven finns – vilket tyder på att många lavarter är spridningsbegränsade. Igenväxning är negativt för lavarnas kolonisationshastighet. När lavar­na väl koloniserat eken sitter de kvar under många århundraden. Då det finns en lång för­ dröjning från att mängden gamla träd minskar till dess att arterna börjar försvinna från hela landskap, finns en en så kallad utdöendeskuld.

Nedbrytning av död ved

Den största delen av de insekter som finns på en gammal ek lever på den döda veden eller på vedlevande svampar. Död ved förekommer i en mängd olika former och kan variera i storlek från massiva stammar till fina kvistar. Den kan vara högt upp i kronorna eller lig­gande på marken, i sol eller skugga, på en torr eller våt plats. Veden kan vara stående eller liggande och i olika stadier av nedbrytning.

De vedlevande skalbaggar som hör ihop med den första successionen efter att ett träd eller en del av ett träd har dött, konsumerar huvudsakligen de näringsrika vävnaderna under barken (xylem, floem och kambium). Exempel på skalbaggar i denna grupp är flera arter av barkborrar Scolytinae, praktbaggar Buprestidae och långhorningar Cerambycidae. Det finns 25 arter långhorningar som lever i ek. Merparten av dessa lever i nydöda grenar och stammar. Ett undantag är den större ekbocken vars larver lever i levande ekar där grova gångar skapas i veden. Gångarna från dessa skalbaggar utgör viktiga mikrohabitat för många andra skalbaggar. För vissa svamparter kan gångarna också fungera som en ingång till veden i stammen. Kärnved av ek är mycket hård och de flesta av vedlevande insektsarterna kräver att svamparna börjat bryta ner kärnveden innan de kan konsumera eller till och med gnaga sina gångar i den.

De svampar som först koloniserar träet kommer till stor del att bestämma den efterföljande sammansättningen av svampar och insekter. Olika arter lever på svamparnas fruktkroppar, mycelen och den av svampaktivitet modifiera­ de veden. Förmodligen är antalet arter beroende av svampar och deras mycel underskattat. Väldigt få arter är rena vedätare.

Ett stort antal svamparter kan leva i en stam av ett visst träd samtidigt. Dessa kan bryta ner träet parallellt eller nyttja trämaterialet i olika stadier av nedbrytning. Det finns två huvudtyper av vednedbrytande svampar. Vissa kärnvedslevande svampar bryter endast ner cellulosa och hemicellulosa, vilket lämnar ligninet kvar som ett rödbrunt sprött material som kallas brunröta. Andra svampar bryter ner både cellulosa, hemicellulosa och lignin och lämnar ett vitaktigt mjukt, följsamt material som kallas vitröta. Det är i huvudsak lignin som i vissa fall kan bilda tjocka bäddar av fragmenterat trä i botten av ihåliga ekar. De två typerna av rötor utgör livsmiljöer för olika sammansättningar av ryggradslösa djur.

Svampar och arter som är beroende av dem

Över 500 svamparter lever tillsammans med eken. Hälften av dem är vedlevande och den andra hälften har utbyte med ekens rötter via mykorrhiza. Tickorna är fruktkroppar av vednedbrytande svampar. Två karakteristiska och viktiga tickor hos gamla ekar är oxtunga Fistulina hepatica och svavelticka Laetiporus sulphureus. De skapar båda karaktäristiska brunrötor. En vanlig svamp som orsakar vitröta i ekvirke är ekticka Phellinus robustus.

Svampar som orsakar kärnröta på ekar koloniserar den inre delen av icke­levande vävnad. Detta leder till att stammen efter flera decennier börjar bli ihålig. Oftast lämnar denna process en intakt och funktionell splintved under barken och trädet kan fort­ sätta att växa. Eftersom dessa svampar oftast inte är dödliga för träden, skapas mycket viktiga boplatser för fåglar som hackspettar, skogsduva, stare, knipa och kattuggla men även fladdermöss.

Den rötade kärnveden i intakta stammar har en relativt stabil temperatur­ och fuktighetsregim, vilket är avgörande för många vedlevande svampar och insektslarver. Ett långlivat träd, som ek, kan erbjuda möjlighet för en viss insektsart att fortleva i ett sekel eller mer. Stora, levande träd innehåller en betydande andel av den totala döda veden i en gammal skog; i själva verket kvarstår död ved längre i levande träd än i grenar och nedfallna stammar.

Studier i Sverige har visat att hälften av ekarna som nått en ålder om 200- ­300 år har ihåliga stammar. I en ihålig stam finns ofta flera hålrum med olika röt­ och mulmtyper och formen på håligheten kan vara avgörande för vilka ryggradslösa djur som lever i den.

Läderbagge Osmoderma eremita och brun guldbagge Protaetia marmorata är två större skalbaggar som lever i denna livsmiljö och deras larvaktiviteter både blandar om mulmen och berikar den med larvspillning, samt ändrar strukturen så att den blir kornig. I samma livsmiljö lever pseudoskorpionen Anthrenochernes stellae. När en stam ligger på marken eller när döda rötter finns i jorden kan skalbaggar som ekoxe Lucanus cervus, taggbock Prionus coriareus och grön guldbagge Cetonia aurata hitta livsmiljöer eftersom deras larver lever av denna typ av död ved.

En stor del av den biologiska mångfalden i ekens livsmiljö är beroende av gamla träd och död ved. För att bevara den biologiska mångfalden behöver vi inte bara bevara ekarna, vi behöver också bevara en stor variation av miljöer kopplat till dem; gläntor och öppna stråk i skogen, bryn med blommande buskar, ihåliga träd, stående och liggande död ved i alla successionsstadier, och en variation i den döda vedens grovlek.