LIFE – Bridging the Gap

Ett projekt för att bevara (och sammanlänka) Sveriges unika eklandskap

Ekar kan bli oerhört gamla och dess landskap bidrar till unika livsmiljöer för mängder av andra arter. Eklandskapet har få, eller inga motsvarigheter. I Sverige har vi fortfarande ett levande och till stor del sammanlänkat eklandskap, även om flera analyser visar det minskat kraftigt under många år.

När tidigare betade ekhagmarker överges växer markerna igen. Så småningom blir markerna så mörka att de arter som finns där flyttar eller dör ut. Det gör i sin tur att även ekarna dör. Urbanisering kan också vara ett hot mot ekmiljöer då städer växer.  

 

Betande kossor i ekhage

Vi behöver nu se till att det unika eklandskap som finns kvar bevaras, förstärks och fortsätter hänga ihop. Inom förvaltningen av naturreservat har Länsstyrelser och kommuner tillsammans med markägare och djurhållare under lång tid arbetat med att frihugga gamla ekar samt öppna upp och restaurera tidigare betade ekhagmarker – så att betesdjuren återigen hävdar dessa. 

Med LIFE – Bridging the Gap vill vi ta denna förvaltning ett steg vidare. Vi vill lyfta blicken och påbörja det viktiga arbetet med att få dessa värdefulla områden att hänga ihop i ett landskapsperspektiv och utveckla lösningar för arbetet framåt. Det handlar till exempel om att fundera på när det faktiskt kan vara lämpligt att arbeta med planteringar och hur veteranisering och mulmholkar kan användas för att överbrygga åldersglappet.

I den här handboken beskriver och berättar vi om de åtgärder vi har genomfört inom projektet, tillsammans med våra tankar och utvecklingsidéer för ett fortsatt levande eklandskap.