06. Grön infrastruktur och ekologisk landskapsplanering

I det nordvästra hörnet av eklandskapet i Stångådalen ligger Linköpings stad. Här finns en av de största koncentrationerna av gamla ekar i norra Europa och här finns flera hundra rödlistade arter. Eklandskapet är en uppskattad plats, både för rekreation och naturupplevelser, och något som många Linköpingsbor känner sig stolta över.
Målad flygbild över landskap med ekar

Hur kan stad och eklandskap utvecklas hållbart tillsammans?

Linköping är en växande stad och för att denna tillväxt ska kunna ske hållbart har kommunen tagit fram en ekologisk landskapsplan för det tätortsnära eklandskapet. Planens syfte utgår från följande frågor:

 1. Vilka kvalitéer på ekmiljöerna behövs för att krävande arter ska kunna överleva?
 2. Finns det tillräckligt stor areal av lämplig miljö för att arter ska kunna överleva på lång sikt?
 3. Ligger områden med lämplig miljö tillräckligt nära varandra för att arter ska kunna förflytta sig mellan dem?

Läs mer om Linköpings ansvarsarter

Landskapsanalys för Linköping

För några år sedan gjordes en inventering av planområdet där ekar och övriga lövträd har kordinatsatts. Totalt fanns 17 700 träd med ekar grövre än 70 centimeter i diameter och övriga lövträd grövre än 70 centimeter i diameter. Alla värdekärnor med lövträd inventerades på vedlevande insekter och lavar.

Med utgångspunkt i det omfattande inventerade materialet har den långsiktiga utvecklingen av ekmiljöerna och den biologiska mångfalden senare beskrivits genom ett antal scenarier. Som modellart för scenarierna valdes läderbaggen eftersom den är en mycket krävande art med välstuderad biologi. Vi vet också att om läderbaggen kan överleva i ett landskap på lång sikt, kan även en stor mängd andra arter leva där.

Utifrån analysen, som genomfördes av Linköpings universitet, togs kostnadseffektiva förslag fram för vilka insatser som kan ge bäst naturvårdsnytta. Resultatet visar att det inte räcker med att sköta dagens värdekärnor med bevarad biologisk mångfald, även arealen måste utökas. Ekmiljöernas fragmentering är också för stor. Störst naturvårdsnytta ger större areal och minskad fragmentering i analysens utpekade gröna stråk vilket skapar förutsättningar för en fungerande grön infrastruktur.

Särskilt prioriterade områden i undersökningsområdet (i och kring Linköpings stad) baserat på det sammanlagda resultatet av tätheter av yngre träd och hålträd.

Läs mer om analysen från Linköpings Universitet

HÄR KOMMER VI LÄGGA IN BILDER OCH/ELLER FILM

Åtgärder för naturvårdsnytta

Landskapsanalysen har nu använts sedan 2008 och en lång rad åtgärder har genomförts med stöd av den. Här är några exempel på arbete som gjorts på kommunalt ägd mark:

 1. Eklandskapets värdekärnor i staden skyddas och gröna länkar pekas ut i den fysiska planeringen.
 2. Alla ekmiljöer större än två hektar restaureras och betas i samarbete med cirka 25 djurhållare (cirka 800 hektar).
 3. Gamla ekar har frihuggits och en ekskötselplan med drygt 250 ekområden har tagits fram för att systematisera skötselinsatser.
 4. Vid skogliga åtgärder gynnas alltid ekar och naturlig ekföryngring. Ek och tallföryngring är numera huvudspåret vid föryngring i de kommunägda skogarna, framförallt där granbarkborren härjat.
 5. I parker, grönområden och naturreservat planteras ekar samt eklandskapets blommande buskar och småträd.
 6. Medborgarna engageras i planteringarna då de kan plantera egna ”minnesekar” på kommunägd mark.
 7. Ett stort antal mulmholkar, ekoxekomposter, faunadepåer och bibäddar anläggs i parker, grönområden och naturreservat.
 8. Systematiska artinventeringar genomförs av eklandskapets arter och populationsutvecklingen för läderbaggen följs i en åttaårig inventeringscykel.

Det är även viktigt att tillgängliggöra och skapa intresse för eklandskapet hos medborgarna. Det tätortsnära eklandskapet är attraktivt för rekreation. Nya friluftsanordningar skapas kontinuerligt och ett stort antal guidningar genomförs. Bevarandet av eklandskapet för människor, djur och växter är nu väl förankrad hos medborgarna i ”Linköping – ekarnas stad”.