LIFE – Bridging the Gap

A project…

Oak trees can become extremely old. In Sweden, we still have some well-functioning oak woodlands that are largely connected. When previously grazed oak meadows are abandoned, the land quickly becomes overgrown. Gradually the land become so dark that the species that grow there move away or die out. With time, the oak trees die as well. Oak woodlands are also lost to exploitation such as the construction of buildings and roads. Our oak woodlands can house a vast number of species and have few or no equivalents. Yet several analyses show that for many years their area has shrunk considerably and that we need to preserve and take care of what is left, but also restore previously grazed oak meadows that have been overgrown, to retain the species.

 

Betande kossor i ekhage

Vi behöver nu se till att det unika eklandskap som finns kvar bevaras, förstärks och fortsätter hänga ihop. Inom förvaltningen av naturreservat har Länsstyrelser och kommuner tillsammans med markägare och djurhållare under lång tid arbetat med att frihugga gamla ekar samt öppna upp och restaurera tidigare betade ekhagmarker – så att betesdjuren återigen hävdar dessa. 

Med LIFE – Bridging the Gap vill vi ta denna förvaltning ett steg vidare. Vi vill lyfta blicken och påbörja det viktiga arbetet med att få dessa värdefulla områden att hänga ihop i ett landskapsperspektiv och utveckla lösningar för arbetet framåt. Det handlar till exempel om att fundera på när det faktiskt kan vara lämpligt att arbeta med planteringar och hur veteranisering och mulmholkar kan användas för att överbrygga åldersglappet.

I den här handboken beskriver och berättar vi om de åtgärder vi har genomfört inom projektet, tillsammans med våra tankar och utvecklingsidéer för ett fortsatt levande eklandskap.