05. c – Horns kungsgård

På norra Öland ligger naturreservatet Horns kungsgård. Här finns alvar, lövskog, öppen hagmark, löväng, våtmark, klapperstenstrand, insjö och hav – ett Öland i miniatyr. Naturreservatet är 830 hektar stort, varav 285 hektar är vatten. Naturreservatet är även ett Natura 2000-område. Text: Charlotta Larsson

Inom projektet Life Bridging the Gap har 90 hektar betad ekskog och några hektar slåtteräng restaurerats vid Horns kungsgård. Utmaningen har varit att genomföra åtgärderna med hänsyn till höga kulturhistoriska värden och förekomst av en stor mängd rödlistade arter. Det har också varit en utmaning att få tag i entreprenörer till ett område som ligger så långt bort från större tätorter. Områdena som restaurerats skiljer sig markant i karaktär, vilket påverkat restaureringarnas utformning.

Planering

Eftersom stora arealer skulle restaureras under några få år krävdes god planering. Inte minst eftersom markerna vid Horn har brukats av människan sedan järnåldern och därför bär spår av omfattande system av stensträngar, fossil åker, husgrunder och gravar. För att på bästa sätt kunna ta hänsyn till de kulturhistoriska värdena anlitades en kulturhistorisk konsult, bland annat för att hitta lämpliga skotningsvägar. Restaureringarna planerades i samråd med artexperter utifrån ambitionen att skapa variation i de restaurerade markerna.

Genomförandet

Restaureringsuppdragen har främst genom­ förts som motormanuella uppdrag med mo­torsåg och röjsåg. Röjningsavfall har skotats ut med mindre skotare eller traktorvagn. Några uppdrag har utförts med liten skördare.

Ålkistan

Området var före åtgärden helt ogenomträngligt av hagtorn vilket gjorde att det bara gick att pressa sig igenom buskagen. Det var därför svårt att få en överblick över området. I buskagen fanns insprängda senvuxna ekar, några med läderbagge.

Med undantag för grova hasselbuskar togs allt som växte under ekkronorna bort. Eftersom det fanns mycket buskar kunde vindlande bryn och gläntor skapas. Resultatet blev bårder av hagtorn som skapar ett varmt och gynnsamt mikroklimat mellan ekarna.  Floran har återhämtat sig snabbt med exem­pelvis stora mängder salepsrot.

Klosterholmsfållan

Centralt i reservatet ligger en 50 hektar stor betesfålla med lång beteskontinuitet. Här växer några gammelekar och många låga vidkroniga ekar. Långsträckta åsar, det vill säga äldre strandvallar, med unika svampvärden löper genom området.

Här var målet att få en mosaikartad struktur med en blandning av helt öppna ytor, lite mer slutna områden och tydliga gläntor med ett rikt buskskikt. Ekar har friställts genom att konkurrerande träd fällts eller ringbarkats. Våtmarker har röjts fria från klenare träd och mot söder har även buskar tagits bort för att få in värme. Mot norr sparades mer buskar som läskydd.

Askskottsjukan och almsjukan har gjort att det finns gott om döda träd. Grövre dimensioner av död ved har lämnats kvar, utspritt eller samlade i faunadepåer. När ek fällts har stammarna blivit kvar som lågor eller nyttjats i ekoxeanläggningar. Levande askar har gynnats vid restaureringarna.

Skogsgärdet

I reservatets sydvästra del ligger en 15 hektar stor löväng som genomkorsas av många stensträngar. Före restaureringen hade mycket sly vuxit upp i stensträngar, i husgrunder, längs murar och i dungarna mellan ängsytorna. Även hasselbuskarna ute i de öppna ytorna hade blivit väldigt vida och ängsytan som slogs hade krympt allt eftersom.

Husgrunderna har nu röjts fram och sly röjts bort från stensträngarna. Lindar har återhamlats och yngre lindar valts ut som ersättningsträd för de askar som tyvärr dött. I dungarna mellan ängsytorna har ekar och äldre lindar friställts och sly röjts bort.

Solitära hasselbuskar ute i ängsytan har fått sitt omfång minskat för att få ned mer solljus till vegetationen. Floran är mycket artrik med många orkidéer.

För att säkerställa att utkörningen av röjningsmaterialet inte skulle skada stensträngar anlitades arkeologisk kompetens för planering av körvägar. Stubbarna i ängsmarken har därefter stubbfrästs för att ängen fortsatt ska kunna slås med minislåtterbalk.

Slutsatser och praktiska erfarenheter

Projektet har gett fokus, ekonomi och tid till att ta tag i omfattande och välbehövda restaureringar. Restaureringarna har varit försiktiga och är i flera delområden ett första steg i restaureringsarbetet.